OECD Pregled izobraževanja 2018 (Education at a Glance 2018: OECD Indicators)

 

 

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je 11. septembra 2018 uradno objavila mednarodni zbornik kazalnikov v izobraževanju, ki daje najobširnejši pregled izbranih mednarodno primerljivih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja v 36 državah članicah OECD in partnerskih državah.

Podatki za Slovenijo so zelo pregledno prikazani v infografiki. Po deležu BDP, namenjenemu izobraževanju, zaostajamo tako za državami OECD kot EU. Za terciarno izobraževanje pa je v Sloveniji porabljenih veliko več javnih sredstev kot v drugih državah.V zadnjih desetih letih se je izobrazbena stopnja mladih v Sloveniji bistveno povišala.

Celotna publikacija je dostopna tukaj. Najpomembnejši podatki za Slovenijo so objavljeni v posebni publikaciji (v angleščini), ter kratek povzetek (v slovenščini).

 

Pregled izobraževanja in usposabljanja 2017

 

 

Izšla je publikacija Evropske komisije Pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2017 (Education and Training Monitor), ki ponuja celovit pregled stanja na področju izobraževanja in usposabljanja v Evropi, ki ga posamezne države dosegajo v okviru zasledovanja ciljev strateškega okvirja Izobraževanje in usposabljanje 2020 in gospodarske strategije Evropa  2020. 

Tema letošnje izdaje poročila Pregleda izobraževanja in usposabljanja je pomembna vloga izobraževanja pri oblikovanju bolj poštene družbe.  Izkazalo se je, da nacionalni izobraževalni sistemi postajajo bolj vključujoči in učinkovitejši, vendar je izobrazba učencev v veliki meri odvisna od okolja, v katerem odraščajo.

V poročilu so predstavljeni podatki za EU in 28 sodelujočih držav. Vir podatkov so rezultati testiranja PISA 2015, ki so ga petnajstletniki v vseh evropskih državah opravljali prvič. Tak pristop daje bogato informacijo o vplivu družbeno-ekonomskega okolja, preseljevanja in spola na doseganje ciljev, povezanih s bralno pismenostjo, matematiko in znanostjo.

Oglejte si lahko tudi podatke za Slovenijo. Prikazani so interaktivni zemljevidi, baza ključnih kazalnikov, knjižnica dobrih praks, infografike.

 

 

Publikacija dobrih praks projekta EPUO

 

Izšla je publikacija Dobre prakse pri Uresničevanju prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2012-2016 (Good practices in the Implementation of the European Agenda for Adult Learning). Med primeri dobrih praks projekta EPUO so tudi trije slovenski primeri: motivacijski filmi, strokovni dogodki EPUO za razvoj temeljnih zmožnosti odraslih in Parada učenja. Publikacija je prva različica zbirke dobrih praks nacionalnih koordinatorjev, saj
si v prihodnje želijo izdati še več primerov dobrih praks. 

Pregled izobraževanja in usposabljanja 2016

 

Izšla je publikacija Evropske komisije Pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2016 (Education and Training Monitor), ki ponuja celovit pregled stanja na področju izobraževanja  in usposabljanja v Evropi, ki ga posamezne države dosegajo v okviru zasledovanja ciljev strateškega okvirja Izobraževanje in usposabljanje 2020 in gospodarske strategije Evropa  2020. V letošnjem Pregledu je viden napredek pri uresničevanju pomembnih ciljev EU, vendar tudi potreba, da države članice svoje izobraževalne sisteme prilagodijo in odprejo zlasti  za vključevanje na novo prispelih beguncev in migrantov.Pregled prinaša mednarodno primerjavo in analizo po državah, zato je osnova za razprave o prednostnih nalogah v  izobraževanju in usposabljanju ter o nacionalnih reformah izobraževanja.

 V letošnjem Pregledu so rezultati pokazali, da je Slovenija že dosegla cilje strategije Evrope 2020. Podatki kažejo, da je manj kot 10 % mladih, ki opustijo šolanje, in vsaj 40 % oseb  med 30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo. Hkrati pa smo presegli tudi evropsko povprečje, saj je stopnja zgodnjega opuščanja šolanja v Sloveniji le še 5 %, medtem ko je evropsko  povprečje 11 %. Vse več pa je tudi oseb, kar 43 %, z zaključeno visokošolsko izobrazbo (EU 38). Udeležba odraslega prebivalstva EU v VŽU še vedno zaostaja za zastavljenim ciljem (15  %), saj je v letu 2015 povprečje v EU 10,7 %, v Sloveniji pa 11,9 %.

 

 InfO-mozaik: Izobrazbena struktura delovno aktivnega prebivalstva

  Na spletni strani Andragoškega centra Slovenije v rubriki InfO-mozaik objavljamo zanimiv prispevek o Izobrazbeni strukturi delovno aktivnega prebivalstva. Izobrazbena struktura delovno aktivnega prebivalstva (starih 25–64 let) se v Sloveniji izboljšuje. Nizek delež nizko izobraženih (osnovnošolska izobrazba ali manj) in visok delež srednješolsko izobraženih sta povezana predvsem z visoko vključenostjo mladih in odraslih v srednješolsko izobraževanje, visok pa je tudi delež vključenih v terciarno izobraževanje. Izboljšanje izobrazbene strukture delovno aktivnega  prebivalstva je  povezano tudi z demografskim učinkom in odhodom starejših, manj izobraženih skupin prebivalstva v pokoj ter prehajanjem  mlajših, bolje izobraženih, v zaposlitev.Kljub razmeroma dobri izobrazbeni strukturi delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji pa so opazne  razlike glede na  spol, starost, dejavnost in poklicno strukturo prebivalstva.