Publikacija dobrih praks projekta EPUO

 

 

Izšla je publikacija Dobre prakse pri Uresničevanju prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2012-2016 (Good practices in the Implementation of the European Agenda for Adult Learning). Med primeri dobrih praks projekta EPUO so tudi trije slovenski primeri: motivacijski filmi, strokovni dogodki EPUO za razvoj temeljnih zmožnosti odraslih in Parada učenja. Publikacija je prva različica zbirke dobrih praks nacionalnih koordinatorjev, saj
si v prihodnje želijo izdati še več primerov dobrih praks. 

Pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2016

 

 

Izšla je publikacija Evropske komisije Pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2016 (Education and Training Monitor), ki ponuja celovit pregled stanja na področju izobraževanja  in usposabljanja v Evropi, ki ga posamezne države dosegajo v okviru zasledovanja ciljev strateškega okvirja Izobraževanje in usposabljanje 2020 in gospodarske strategije Evropa  2020. V letošnjem Pregledu je viden napredek pri uresničevanju pomembnih ciljev EU, vendar tudi potreba, da države članice svoje izobraževalne sisteme prilagodijo in odprejo zlasti  za vključevanje na novo prispelih beguncev in migrantov.Pregled prinaša mednarodno primerjavo in analizo po državah, zato je osnova za razprave o prednostnih nalogah v  izobraževanju in usposabljanju ter o nacionalnih reformah izobraževanja.

 V letošnjem Pregledu so rezultati pokazali, da je Slovenija že dosegla cilje strategije Evrope 2020. Podatki kažejo, da je manj kot 10 % mladih, ki opustijo šolanje, in vsaj 40 % oseb  med 30. in 34. letom z visokošolsko izobrazbo. Hkrati pa smo presegli tudi evropsko povprečje, saj je stopnja zgodnjega opuščanja šolanja v Sloveniji le še 5 %, medtem ko je evropsko  povprečje 11 %. Vse več pa je tudi oseb, kar 43 %, z zaključeno visokošolsko izobrazbo (EU 38). Udeležba odraslega prebivalstva EU v VŽU še vedno zaostaja za zastavljenim ciljem (15  %), saj je v letu 2015 povprečje v EU 10,7 %, v Sloveniji pa 11,9 %.

 

Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju

  

  Andragoški center Slovenije je objavil slovensko različico Manifesta za učenje odraslih v 21. stoletju (Manifesto for Adult Learning in the 21st Century), ki ga je pripravilo Evropsko združenje za  izobraževanje odraslih EAEA. Besedilo smo prevedli in  ga opremili s slovenskimi primeri in zgodbami učečih  se.

InfO-mozaik: Izobrazbena struktura delovno aktivnega prebivalstva

  

  Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD je objavila mednarodni zbornik kazalnikov o izobraževanju "Pogled na izobraževanje 2016" - "Education at a Glance 2016(EAG 2016), ki daje najobširnejši pregled izbranih mednarodno primerljivih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja v petintridesetih državah članicah OECD in partnerskih državah (Argentina, Brazilija, Kitajska, Kolumbija, Kostarika, Indija, Indonezija, Litva, Ruska federacija, Savdska Arabija in Južnoafriška republika). V letošnji izdaji so izpostavljena področja oziroma vidiki, kot so financiranje, razlike med spoloma in priseljenci v izobraževanju, med viri podatkov dodani rezultati drugega kroga raziskave PIAAC (mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih), v kateri je sodelovala tudi Slovenija. Novost je poizkus povezave kazalnikov EAG z Agendo 2030 za trajnostni razvoj (Cilji trajnostnega razvoja - SDG), sprejetimi v okviru Organizacije združenih narodov, še posebej s četrtim ciljem »Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar«. 

InfO-mozaik: Izobrazbena struktura delovno aktivnega prebivalstva

 

  Na spletni strani Andragoškega centra Slovenije v rubriki InfO-mozaik objavljamo zanimiv prispevek o Izobrazbeni strukturi delovno aktivnega prebivalstva. Izobrazbena struktura delovno aktivnega prebivalstva (starih 25–64 let) se v Sloveniji izboljšuje. Nizek delež nizko izobraženih (osnovnošolska izobrazba ali manj) in visok delež srednješolsko izobraženih sta povezana predvsem z visoko vključenostjo mladih in odraslih v srednješolsko izobraževanje, visok pa je tudi delež vključenih v terciarno izobraževanje. Izboljšanje izobrazbene strukture delovno aktivnega  prebivalstva je  povezano tudi z demografskim učinkom in odhodom starejših, manj izobraženih skupin prebivalstva v pokoj ter prehajanjem  mlajših, bolje izobraženih, v zaposlitev.Kljub razmeroma dobri izobrazbeni strukturi delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji pa so opazne  razlike glede na  spol, starost, dejavnost in poklicno strukturo prebivalstva.