Odrasli imamo na voljo številna izobraževanja. Celotno ponudbo je težko zajeti na enem spletnem mestu, zato navajamo pomembne naslove, na katerih najdete dodatne informacije o različnih možnostih učenja. Podrobnejši opis ter informacije o programih dobite tudi pri posameznih izvajalcih izobraževanja in usposabljanja.

Vprašanje, povezano z izobraževanjem in učenjem, nam lahko zastavite tudi v Svetovalnem kotičku ali se obrnete na eno od sedemnajstih svetovalnih središč za izobraževanje odraslih, ki delujejo po Sloveniji. Zaposleni, stari 45 let in več, pa se lahko obrnete na brezplačno svetovalno pomoč pri načrtovanju svoje osebne in karierne poti.

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis v izobraževalne in učne programe zagotavljajo tudi različne dejavnosti v podporo izobraževanju odraslih:

Brezplačna Središča za samostojno učenje (SSU). Namenjena so vsem odraslim, ki se raje kot s tradicionalnimi oblikami sami spopadejo z učno snovjo in znanje pridobivajo po svoje.

Borza znanja (BZ) V informacijskem središču se povežejo posamezniki z znanjem in tisti, ki ga iščejo. 

Prostovoljni Študijski krožki (ŠK). V skupini ljudi s podobnimi zanimanji in enakovredno udeležbo posamezniki drug drugemu posredujejo znanje. Učenje se zaključi z akcijo (predstavo, razstavo, publikacijo ipd.). 

Vseslovenski Teden vseživljenjskega učenja (TVU). Vsakoletni praznik učenja ozavešča najširšo javnost o pomenu, dostopnosti in vrednosti učenja za vse starostne skupine na vseh področjih življenja.  

  

Izobraževanja in usposabljanja za brezposelne

Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) omogoča brezposelnim osebam, prijavljenim v evidencah Zavoda, vključitev v različne programe izobraževanja in usposabljanja, ki jih lahko podrobneje spoznate na tej spletni povezavi.

V sklopu teh programov se lahko brezposelne osebe vključijo v vrsto programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja, ki jih izvajajo zunanji izvajalci, vpisani v Register zunanjih izvajalcev v skladu z določili Zakona o urejanju trga dela. Seznam aktualnih programov in izvajalcev teh programov po posameznih območnih službah Zavoda so dostopni na spletni povezavi.

 

Izobraževanja odraslih in usposabljanja zaposlenih

Programi Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, v okviru katerih podeljuje sredstva za izobraževanje odraslih in usposabljanja zaposlenih:

Dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc (DIR) - program omogoča povračilo šolnin posameznikom za pridobitev višje izobrazbe, do vključno V. stopnje izobrazbe. S tem spodbuja dvig izobrazbene ravni in kompetenc, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) - program spodbuja krepitev kompetenc in ohranjanje delovnih zmožnosti zaposlenih, starejših od 45 let, ter zagotavlja podporo delodajalcem za učinkovito upravljanje starajoče se delovne sile. V okviru programa so predvidene raznovrstne aktivnosti, razpisi za sofinanciranje usposabljanj za starejše delavce, brezplačne delavnice za vodstvene kadre, mednarodne konference in drugi dogodki.

Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC) povezujejo slovenska podjetja v partnerstva za strateški razvoj kadrov. Glavna aktivnost, ki je na voljo vključenim podjetjem, je izvedba usposabljanj in izobraževanj za zaposlene za krepitev produktivnosti posameznikov, podjetij in celotne družbe. V sklopu programa se izvaja tudi projekt Kompetentna Slovenija - sklop brezplačnih delavnic, namenjenih posameznikom, ki se želijo dodatno usposabljati in krepiti svoje kompetence na področju vsakodnevnih delovnih obveznosti, podjetniškega udejstvovanja ali pri iskanju zaposlitve.

Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN) – program spodbuja vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela. Z nudenjem celovite podpore v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj bo osebam iz ciljne skupine omogočen lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev. Aktivnosti programa bodo usmerjene v preprečevanje njihovega prehoda v brezposelnost.

 

 Ukrepi za brezplačno izobraževanje odraslih:

  

Zakonodaja in predpisi s področja vzgoje in izobraževanja:

 Druge koristne spletne povezave:

 

 Pomembne ustanove: