Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Krepitev medkulturnih kompetenc in medkulturnega dialoga ter uporaba različnih metodoloških pristopov pri izobraževalcih odraslih
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0119 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, drugo
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Delavnica
Vsebina programa: Ob nenehnih spremembah na področju gospodarstva, dela, tehnološkega razvoja in globalizacije se srečujemo s številnimi »izzivi« kot so večkulturnost, staranje prebivalstva, migracije, okoljske spremembe ipd. Z izobraževanjem posamezniku omogočamo, da tem spremembam lažje sledi, se jim prilagaja, jih razume in ravna v skladu z njimi. Izobraževanje predstavlja pomembno vlogo pri ekonomski integraciji priseljencev, kar pripomore k ostalim integracijam (psihološki, sociokulturno, politično itd.). Za potrebe odzivanja na zgoraj predstavljene izzive je potrebno oblikovati medkulturno izobraževanje, ki upošteva principe medkulturnosti in jih vključiti v izobraževalne procese (Vrečer, 2010). Da bi izobraževalec odraslih lahko udejanjil medkulturnost v izobraževanju, mora biti strokovno visoko usposobljen na svojem področju, istočasno pa znati ravnati z verskimi, etničnimi, kulturnimi in drugimi razlikami, kar pomeni, da mora imeti razvite medkulturne kompetence. Udeleženci delavnice se boste seznanili z osnovnimi zgodovinskimi tokovi izseljevanja, begunstva in preseljevanja, pridobili splošna znanja o medkulturnih kompetencah in kulturnem dialogu ter nova znanja o kulturah in kulturnih praksah. Spoznali boste različne metodološke pristope pri izobraževalcih odraslih ter značilnosti in posebnosti medkulturnih situacij, ki nastajajo zaradi medkulturnih razlik. Poudarek bo na medsebojni izmenjavi izkušenj, mnenj in primerov dobre prakse, ki so vezane na andragoško delo v medkulturnem okolju.
Spletna stran programa: /
Drugo: Delavnico bosta izpeljala: Izr.prof.dr. Mirjam Milharčič Hladnik, znanstvena svetnica na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani ter izredna profesorica, ki predava na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Novi Gorici ter tujih univerzah, ter Jaka Kovač, trener neformalnega izobraževanja, facilitator in mladinski delavec.
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 9.00 - 16.15
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Neda Đorđević
Telefonska številka: 01/58 42 544
Elektronski naslov: neda.dordevic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana