Vstopam v svet branja in pisanja z vsemi čutili - medpodročno povezovanje

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Vstopam v svet branja in pisanja z vsemi čutili - medpodročno povezovanje
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 01 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev
2. raven: 0110 Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Seminar bo skozi dejavnosti začetnega opismenjevanja (predopismenjevalne in opismenjevalne dejavnosti) povezoval cilje predmetnih in kurikularnih področjih jezik, gibanje, glasba in naravo. Udeleženci bodo usvojili didaktične pristope za spodbujanje začetnega opismenjevanja: vidnega zaznavanja, grafomotorike, slušnega zaznavanja v povezavi z glasbo, in sicer tako slušnega razločevanja kakor tudi slušnega razčlenjevanja. Predstavljena bodo teoretična izhodišča začetnega opismenjevanja, v slovenski praksi vse bolj uveljavljeno t.i. veččutno poučevanje, kar bo v nadaljevanju podkrepljeno s konkretnimi primeri povezovanja aktivnosti z vseh področji (jezik, gibanje, glasba in naravoslovje), za spodbujanje vseh vidikov otrokovega razvoja. V predšolskem obdobju je potrebno visoko zavedanje, da otroku gibalna/športna aktivnost v različnem okolju nudi možnosti za aktivno in celostno učenje, skozi vsa čutil, na konkretnem nivoju, skozi didaktično gibalno igro in naravnimi oblikami gibanja. Vključevanje jezika, glasbe in vsebin zgodnjega poučevanja naravoslovja pri gibalnih/športnih aktivnostih pozitivno vplivajo na različne razsežnosti otrokove osebnosti, v določeni meri tudi izboljšajo perceptivno - gibalnih sposobnosti. Glasbena vzgoja obsega razvoj elementarnih glasbenih sposobnosti, ki so potrebni za otrokov glasbeni razvoj. Nanj vpliva spodbudno učno okolje, ki z razvojem glasbenih sposobnosti in spretnosti povečuje zmožnost glasbene ustvarjalnosti otroka. Udeležencem bomo na temeljih področja narave predstavili teoretična izhodišča izkustvenega učenja, ki omogoča samostojno iskanje in razmišljanje z lastno aktivnostjo ter s tem pridobivanje lastnih izkušenj. Predstavili bomo primere dobre prakse te sodobne učne strategije, ki izhajajo iz vsakodnevnih življenjskih situacij in tvorijo medpodročne povezave.
Spletna stran programa: /
Drugo: Izvajalec: doc. dr. Barbara Baloh, Petra Furlan, asist., Giuliana Jelovčan, pred., Bojana Kralj, pred. Ciljna skupina: vzgojitelji in učitelji v prvem triletju OŠ Termin: 7. in 28. 3. 2020 Trajanje: 8.30-16.30 Lokacija: UP PEF Prijava: Katis Kotizacija VIZ: 64,05 EUR
Trajanje programa
Trajanje: Ure:
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: UP PEF, Koper
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 7.3.2020 - 28.3.2020 Koper
Cena programa
Cena: 64,05 €
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Center za vseživljenjsko učenje UP PEF
Telefonska številka: 05 663 12 56
Elektronski naslov: cvzu@pef.upr.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem; Center za vseživljenjsko učenje UP PEF Koper-Capodistria